مست مست …نوشته : خاطره نورشید

مست  و خراب مست مست …خراب ….خراب چنان مستم …که گوئی در اسمان می پروازم … در آسمان نیلگون وطنم ایران ……….. اری …بی بال و پر در اسمان بی […]

خواندن مطلب →