دانشجویان دانشگاه تهران خواستار عزل «فرهاد رهبر»از ریاست دانشگاه تهران

  دانشجویان دانشگاه تهران خواستار عزل «فرهاد رهبر»از ریاست دانشگاه تهران هستند . ولی کو گوش شنوا ! تشکل های دانشجوئی در دانشگاه تهران و دانشکده های زیر مجموعه آن […]

خواندن مطلب →