اشرف ملوک امینی ، شاهدخت قاجاری، زنی مقتدر در عرصه سیاست و اقتصاد

زنان نامدار  اشرف ملوک امینی ،  معروف به «فخر‌الدوله» از معدود زنان قاجار بود که از اندرونی بیرون آمده و پای به دنیای سیاست و اقتصاد گذاشت. دختر مظفرالدین‌ شاه […]

خواندن مطلب →