درخواست پناهندگی زوج جوان ایرانی، منتهی به پاسخ منفی از عالی ترین مرجع حقوقی سوئد شد

جوانان امروز – پس ازروی کار آمدن جمهوری اسلامی بسیاری از پناهندگان ایرانی از فشار های قوانین اسلامی جاری در کشور برای دلایل پناهندگی شان استفاده کردند، چون » زنای […]

خواندن مطلب →