مسئولین زندان اوین : عامل انتشار خبر دروغ از بند 350 اوين شناسائی شد ؟

 تنظیم گزارش خبری : خ – نوشید  طبق گزارشات رسیده مسئولین زندان اوین برای ساختگی جلوه دادن اخبار ضرب و شتم در بند 350 زندان اوین  خبری منتشر نموده اند […]

خواندن مطلب →