توحش اسلامی و اسید پاشی

خاطره نورشید تحلیل گر سیاسی – اجتماعی حکومت اسلامی «علی گدا » رهبر بی کفایت و بی درایتی که نشانه از هیچگونه حقوق شهروندی در حکومتش دیده نمی شود . […]

خواندن مطلب →