نهائی شدن تصدی » ترزا می » برای نخست وزیری بریتانیا

بخش خبری جوانان امروز –  کناره گیری » آندریا لیدسوم» آخرین رقیب » ترزا می » راه را برای تصدی رهبری حزب محافظه کار انگلیس و در نهایت منصوب شدنش به نخست وزیری بریتانیا قطعی نمود.

دیوید کمرون هم اعلام کرد که روز چهارشنبه پس از آخرین دیدار با ملکه الیزابت در سمت نخست وزیر و گفتگو با ملکه و دادن استعفای خود بطور رسمی خانه شماره 10 خیابان  دانینگتون را ترک کرده و عملا » ترزا می » به مقام در بریتانیا نائل می شود.

» ترزا مِی » دومین زنی است که در تاریخ بریتانیا به این مقام منصوب می شود . گفتنی است که صاحب نظران معتقدند  تشابهات زیادی مابین شخصیت خانم مِی و خانم مارگارت تاچر هست ، خانم تاچر که لقب » زن آهنین» را کسب کرده بود سیاست های متفاوتی داشت و در راه نائل آمدن به خواسته خود حتی شنیده شده بود که با ملکه الیزابت هم مشاجره های متعددی داشت.

خانم » ترزا مِی » یک محافظه کار مدرن محسوب می شود ولی وقتی مسئله مهاجرین پیش می آید کاملا یک محافظه کار کهنه کار محسوب می شود.  اوایل سال جاری سخنان سردی در مورد مهاجرین بیان کرده و معتقد بود که می بایست قوانین محکمتری برای جلوگیری از ورود پناهجویان ( مهاجرین ) به اروپا در کل اتخاذ شود چرا که حضور سیل پناهجویان در اروپا خطری برای مرزهای انگلیس بوجود می آورد ، و اینکه از طرفی ایشان مخالف آزادی » قانون شریعت » در بریتانیا هستند و معتقدند که می بایست جلوی » حضور قوانین شریعت» در انگلیس را گرفت، چرا که به عنوان یک زن مخالف قوانین نابرابر بین زن و مرد طبق قوانین شریعت هستند.

حال باید دید پس از احراز پست نخست وزیری چه سیاسیت های جدیدی از طرف ایشان نسبت به حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا  و یا به عبارتی مرمت روابط بین کشورش با اتحادیه اروپا بوجود خواهد آورد.