نهائی شدن تصدی » ترزا می » برای نخست وزیری بریتانیا

بخش خبری جوانان امروز –  کناره گیری » آندریا لیدسوم» آخرین رقیب » ترزا می » راه را برای تصدی رهبری حزب محافظه کار انگلیس و در نهایت منصوب شدنش […]

خواندن مطلب →