گسترش فزاینده نژاد پرستی در اروپا

در طی پنج سال گذشته و مهاجرت شمار بسیاری از پناهجویان از ملل مختلف » عمدتا مسلمان» و همینطور حرکت های تروریستی که درچند سال گذشته خصوصا در مراسم سال […]

خواندن مطلب →