طرح دولت فرانسه برای حفظ محیط زیست

بخش خبری جوانان امروز –  تا کنون کنفرانس های متعددی برای نجات زمین وبه عبارتی پیشگیری گرمایش زمین  برگزارشده که نتیجه اش همواره با یک بیانیه وعکس یادگاری سران کشورها […]

خواندن مطلب →