حضور مل گیبسون در مراسم گولدن گلوپ 2016

mel gibson

نوشته : خاطره نورشید

روز یکشنبه میزبان مراسم گولدن گلوپ 2016 کسی نیست بجز » مل گیبسون » هنرپیشه توانای هالیوود که به دلیل ساخت فیلم » مصائب مسیح » به مرور زندگی اش با دست های نامرئی به تلاطم افتاد .

از زمان اعلام این خبر بسیاری از کسانیکه موجودیت مل گیبسون را خطری برای خود می دانند شروع کرده اند به جنب و جوش تا بتوانند کار خرابی ببار بیاورند.

از آنجائیکه » مل گیبسون» کمی تند خو و یا به عبارتی در بیان و گفتارش صریح و بی پرده است به مرور میدیای تحت نفوذ لابی های یهودی در امریکا از وی یک چهره تند رو و ضد یهود ساختند .

علاوه بر تمام این مشکلات یکی از دختران وی که دوست پسر یهودی داشت پس از تمام این تلاش میدیائی برای از بین بردن اعتبارش با این مرد یهودی پیوند زناشوئی بست که برخلاف خواسته » مل گیبسون » بود و گفتگوی مل با یک خبرنگار در مورد این وصلت و صراحت بیان وی در مورد عدم رضایت اش از آن وصلت توانست اکثر کمپانی های فیلم سازی در هالیوود را برآن سازد تا او را در لیست سیاه خود گذاشته و بدین طریق او را از زندگی ساقط نمایند .

پس از اعمال این فشارها از داخل و خارج هالیوود و قطع ارتباط مل گیبسون با کار و حرفه اش کم کم رفتار او هم تغییر پیدا کرد و به مرور به استفاده بیش از حد الکل روی آورد که باعث دستگیری اش در حین رانندگی شد که میدیا حداکثر استفاده را برای نابودی شخصیت او و نشان دادن اینکه » مل گیبسون » مردی است لا ابالی نمودند .

در پی آن روابط زناشوئی اش توجه میدیای همیشه حاضر در صحنه را به خود جلب کرد و توانستند که از او یک مرد عصبی که مست کرده و زنش را کتک می زند را بتصویر بکشند ….اما هیچیک از این رسانه ها که مأموریت در تخریب شخصیت » مل گیبسون» داشتند اشاره ای به دلیل ناگهانی تغییر شخصیت وی نکردند که همانا سرخوردگی و طرد شدن اجباری از محیط کاری اش بود .

در نهایت امسال پس از اعلام اینکه وی مجری برنامه » گولدن گلوپ» روز یکشنبه است دوباره ذائقه میدیا را برای پیدا کردن نکته های ناملموس و یا حرکتی از مل گیبسون هستند تا شاید بتوانند با افکار مسموم و نیت های شوم شان ، این حضور وی را که می تواند راه بازگشتش را به هالیوود باز کند ، به آخرین حضور وی در عموم مبدل سازند .

شاید این تفصیری از آزادی بیان در کشورهای غربی است که وقتی کسی حرف یا سخنی به زبان میراند که نمی بایست ، او را اعدام نمی کنند و یا به زندان نمی اندازند بلکه زندگی را برایش چنان ناممکن می کنند که خود فرد به مرور به انزوا و فراموشی فرو رود . بله دمکراسی در دنیای غرب این است که شما را به یک مرگ تدریجی محکوم می کنند .

امید به اینکه » مل گیبسون » از تجربیات چند سال اخیر در تغییر تاکتیک و برخوردش با مسائل استفاده نماید ، زیرا سینمای هالیوود به افرادی چون » مل گیبسون » احتیاج دارد .