نصب نام های اعدامیان عرب بر سر در خیابان های کشور

نوشته : خاطره نورشید شدیم کاسه داغ تر از آش ….پس از کشته شدن » شیخ نمر النمر » موج گسترده اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی براه افتاد، همینطور طیفی […]

خواندن مطلب →