دیوید بکهام سکسی ترین مرد سال 2015 شد

در سی امین  مراسم انتخاب » سکسی ترین مرد سال  » امسال نام » دیوید بکهام» از صندوق جادویی بیرون آمد ، البته من نمی دانم چه کسانی به او رأی دادهdavid اند و یا اصولا روند انتخاب سکسی ترین مرد سال چیست ؟ همینقدر می توانم بگویم که به نظر می رسد مثل جایزه های نوبل و یا اسکار و …. می بایست که دست های نامرئی پشت پرده باشد تا این افراد را انتخاب کنند.

بنا به گفته مجله » مردم » People Magazine» دیوید بکهام که اکنون چهل سال دارد از نظر برخی به عنوان سکسی ترین مرد سال انتخاب شده است و به او یک آینه پایه دار هدیه دادند تا ظاهرأ بتواند خودش را هر روز در آن آینه ببیند برای یکسال آینده .

دیوید بکهام در مورد انتخاب وی به عنوان » سکسی ترین مرد » با خنده گفت : این جالب ترین رخداد زندگی من است و من نمی توانم باورش کنم …

دیوید در مورد این انتخاب می گوید : من همیشه سعی کردم که خوش پوش باشم ولی هرگز نمی توانم باور کنم که مرا به عنوان » سکسی ترین مرد سال » انتخاب کرده اند.