بسته شدن دو کانال تلویزیونی که مخالف با سیاست های اردوغان هستند

تهیه گزارش : خاطره نورشید  پلیس ترکیه روز دوشنبه به ساختمان تلویزیون » کانال ترک » یورش برده و این تلویزیون را به جرم برنامه های تبلیغاتی ضد دولت رجب […]

خواندن مطلب →