ادعای ترکیه مبنی برپیوستن یکصدهزار تروریست با گذرنامه ی جعلی ترکیه به داعش

یک روزنامه ترکیه ای مدعی است که طبق گزارشات پلیس ترکیه مدارکی  بدست آمده که به اثبات می رساند ، تا کنون بیش از 100 هزار گذرنامه در دفتری متعلق […]

خواندن مطلب →