قوانین جدید و کنترل اتباع اروپا در مرزهای ورودی و خروجی از اتحادیه اروپا

تنظیم خبر: خاطره نورشید  از این پس اتباع کشورهای اتحادیه اروپا در مرزهای ورودی و خروج از اتحادیه اروپا با کنترل پاسپورت به روال عادی سابق مواجه خواهند شد . […]

خواندن مطلب →