سریال ترکی » کارادائی » را دنبال می کنید ؟ می خواهید بدانید چه خواهد شد

نوشته : خاطره نورشید  آیا سریال کارادائی را دنبال می کنید ؟؟ دوست دارید بدانید که چه در روزهای آبنده قرار است رخ دهد ؟  همانطوریکه تا اینجا دیدید نظیف […]

خواندن مطلب →

تاریخ :مروری به نقشه های ضد ايرانی استالين و اشاره به قرارداد ازدست رفتن آسيای ميانه

   مولف : نوشيروان کيهاني زاده     در چنین روزی  بیست و سه  افسر سابق كه در طول تجزيه طلبی جعفر پيشه وری كه به تصميم و طبق نقشه و سياست […]

خواندن مطلب →