تاریخ :مروری به نقشه های ضد ايرانی استالين و اشاره به قرارداد ازدست رفتن آسيای ميانه

   مولف : نوشيروان کيهاني زاده     در چنین روزی  بیست و سه  افسر سابق كه در طول تجزيه طلبی جعفر پيشه وری كه به تصميم و طبق نقشه و سياست […]

خواندن مطلب →