پلیس ترکیه دهها خبرنگارو پلیس را متهم به کودتا علیه دولت کرد

ترجمه :  خاطره نورشید  دولت ترکیه مدعی است که یک کودتا را خنثی کرده است ولی تظاهرکنندگان معتقدند که اردوغان آزادی بیان را از مردم سلب کرده است . پلیس ضد […]

خواندن مطلب →