نا دیده گرفته شدن حقوق بشر در ایران

نوشته: آرتین توفیقی  بلژیک  طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۳۹۱`بیش از ۱۰ مورد خودسوزی ، ۷۹ مورد تجاوز زنان در ایران و ۳۸ مورد حکم اعدام برای […]

خواندن مطلب →