جنگ انگلستان با ايران بر سر هرات وتجزیه اين منطقه «هزاران سال ايرانی » از پيکر ايران

ششم نوامبر سال 1856 ميلادی ــ شش روز پس از اعلان جنگ انگلستان به ايران بر سر هرات [که یکم نوامبر صادر شده بود]، نيروهای انگليسی مستقر در هند با […]

خواندن مطلب →