کنگره امریکا درخواست بررسی پرونده » بخش فارسی صدای امریکا » را به جرم همکاری با جمهوری اسلامی داد

پرونده بخش فارسی صدای امریکا  به دستور کنگره امریکا تحت رسیدگی است .  ترجمه : خاطره نورشید   طبق گزارشات رسیده به دفتر » جان کری » مراوداتی مابین بخش فارسی […]

خواندن مطلب →