مریم اوزرلی به صحنه سینمای ترکیه باز می گردد

گزارشی از بازگشت » مریم اوزرلی » به صحنه وعکس هائی بسیار زیبا  پس از ساخت سریال » صده باشکوه » در  ترکیه Hürrem یا «مریم اوزرلی » بیکباره از […]

خواندن مطلب →