لفت و لیس های امریکا و آخوندها و اپوزوسیون نگران و لنگ در هوا

نوشته : خاطره نورشید آیا این پایان راه برای اپوزوسیون است؟ » گفتمان رودر روی مقامات ارشد وزارت خارجه ایران و امریکا » ؟؟ گرچه بسیاری از سندیات مشهود است […]

خواندن مطلب →