نخستین بیانیه رسمی شورای موسس کنگره ملی ایرانیان

    / گزارش  نخستین بیانیه رسمی  شورای موسس کنگره ملی ایرانیان تحریم نفت ایران آغازی برای پایان رژیم و تضمین آزادی و رفاه مردم    شورای موسس کنگره ملی ایرانیان […]

خواندن مطلب →