امروز ارشاد سینما رفتن رو رایگان کرده .؟؟کاش فیلم فردین باشه رو اکران

   پنجشنبه 10 بهمن »  سینما سلام » نام گرفته است و سینماهای سراسر کشور رایگان میزبان مردم خواهد بود! فرهنگ و ارشاد اسلامی  روز دهم بهمن را روز آشتی […]

Read Article →