حقوق بشر نسبی محکوم است

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه   حقوق بشر نسبی محکوم  است ایرانیان اجازه ندهند تا به عنوان مردمی فرودست و فاقد حقوق و ارزش های انسانی بشمار روند. حقوق بشر، […]

خواندن مطلب →