من با خدا رقصیدم – سیاوش اوستا – قسمت سوم

در سال 1985 هنگامی که دفتر)کتاب) »از میترا تا محمد« را میشناساندم(معرفی می کــردم)، در یــک گردهمایی رســانه یــی (کنفرانــس مطیوعاتی) و با نشــان دادن اســلایدهایی به همه باوراندیم (ثابت […]

خواندن مطلب →