مرده ای که به شکل معجزه آسائی زنده شده و با بیرحمی محمد عرفان دوباره به جوخه اعدام روانه خواهد شد.

مرده ای که  پس از اعدام به شکل معجزه آسائی زنده شد یک متهم  که به اعدام محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و […]

خواندن مطلب →