سازمان ملل: ایران باید تبعیض علیه اقلیتهای جنسی، اتنیکی و مذهبی را متوقف سازد

سازمان ملل: ایران باید تبعیض علیه اقلیتهای جنسی، اتنیکی و مذهبی را متوقف سازد   کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نظرات نهایی خود درباره اجرای تعهدات مربوط […]

خواندن مطلب →